Sport. To Lubię

Regulamin strony internetowej sporttolubie.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej naukatolubię.pl (dalej jako Strona) należącej do Fundacji Nauka. To Lubię (dalej jako Operator) i odnosi się do wszystkich stosunków pomiędzy Operatorem Strony, a Użytkownikiem wynikających z korzystania ze Strony.
 2. Operatorem Strony jest Fundacja Nauka. To Lubię, ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9691642791, REGON: 38672659700000, numer KRS: 0000852761, e-mail: [email protected], numer telefonu: 692 121 570.
 3. Użytkownik akceptuje Regulamin Strony z chwilą zapisu do usługi newsletter’a lub dodania komentarza na Stronie.
 4. Użytkownik jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z jej przeznaczeniem.

§ 2

Definicje regulaminowe

 1. Użytkownik: osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 lat lub posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Usługa: działalność nieodpłatna świadczona przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej.
 3. Newsletter: działalność nieodpłatna świadczona przez Operatora na rzecz Użytkowników za pośrednictwem drogi elektronicznej w celu przesyłania informacji dotyczących Usługi.

§ 3

Korzystanie z możliwości strony internetowej

 1. Za pośrednictwem Strony Operator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 2. Na Stronie Użytkownik ma możliwość wybrania jednej z kilku Usług oferowanych przez Operatora, takich jak:
 3. Przeglądanie treści udostępnianych przez Operatora oraz umożliwienie komentowania zamieszczanych wpisów;
 4. Dodawanie komentarzy obsługiwane jest przez Disqus Inc. i możliwe jest po zalogowaniu się przez platformy Disqus, Facebook, Twitter lub Google, akceptując warunki usługi poprzez udzielenie zgód udostępnianych przez Disqus Inc.
 5. Zapis do Newsletter’a. Otrzymywanie wiadomości w ramach działania Newslettera możliwe jest po podaniu imienia oraz adresu e-mail i zaakceptowaniu zgody poprzez zaznaczenie check-boxa. Operator ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez:

 1. wybranie opcji anulacji subskrypcji Newslettera, zawartej każdorazowo w wiadomościach mailowych wysyłanych w ramach świadczonej Usługi,
 2. wysłanie stosownego żądania do Opertaora, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice.

 1. Zapoznanie się z Regulaminem;
 2. Wypełnienie formularza kontaktowego, który ułatwi kontakt z Operatorem. W tym celu Użytkownik udostępnia swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy. Dane te podlegają przetwarzaniu przez Operatora jako Administratora w celach kontaktowych. Przesłanie formularza staje się skuteczne tylko w przypadku wyrażenia przez Użytkownika stosownej zgody ujętej w treści stosownego check-box’a.

 1. Wszystkie Usługi wskazane w ust. 2 świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Klient obowiązany jest do:

 1. korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Operatora oraz osób trzecich;
 2. wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług przez Operatora Użytkownik może składać w formie elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice.
 2. W opisie reklamacji należy podać:

 1. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju daty i wystąpienia nieprawidłowości:
 2. żądania Użytkownika;
 3. dane kontaktowe składającego reklamację.
 4. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

§ 4

Prawa i obowiązki Operatora usługi

 1. Operator Usługi nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Strony spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością strony z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Operator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Strony.

§ 5

Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych jest Fundacja Nauka. To Lubię, ul. Stanisława Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9691642791, REGON: 38672659700000, numer KRS: 0000852761, e-mail: [email protected], numer telefonu: 692 121 570.
 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji konkretnej usługi. W zależności od zgody wyrażonej przez Użytkownika, jest to usługa dodawania komentarzy lub przesyłania Newslettera.
 3. W ramach dodawania komentarzy dane przetwarzane są przez podmiot współpracujący z Administratorem poza EOG: Disqus Inc. (adres siedziby głównej: 301 Howard St, Suite 300 San Francisco, CA 94105) – dostarczający rozwiązanie obsługi komentarzy. więcej informacji o standardach prywatności narzędzia dostępne jest pod linkiem: https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.
 4. W celu realizacji usługi Newslettera Użytkownik udostępnia imię oraz adres mailowy.
 5. W ramach działania Strony Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify, Stitcher). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.
 6. Użytkownik ma prawo do:
  1. sprostowania,
  2. usunięcia
  3. ograniczenia przetwarzania
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  5. przenoszenia danych
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Ograniczenie przetwarzania przez Użytkownika poprzez niewyrażenie zgody za pośrednictwem stosownego check-box’a/przycisku lub zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania nie pozwala na realizację usługi przez Operatora.
 8. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym ustępie ma zastosowanie „Polityka prywatności”, w szczególności w związku z ust. 3-8.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Operator uprawniony jest w dowolnym momencie do jednostronnego wprowadzenia zmian lub uzupełnień w niniejszym regulaminie; Użytkownik będzie informowany o zmianach przez wyświetlenie komunikatu na głównej Stronie.
 2. Warunki współpracy określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały informacyjne lub reklamowe dotyczące usług świadczonych przez Operatora mają jedynie charakter informacyjny i nie są wiążące pod względem prawnym.
 3. Powszechnym Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z regulaminu jest Sąd właściwy dla siedziby Operatora.